Podmínky užívání webových stránek www.showportal.cz

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem internetové stránky Showportal.cz je společnost MAGIC PRODUCTION s.r.o., se sídlem Starhradská 10, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 732, DIČ / IČ DPH: SK2021754515, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č.. 29960 / B (dále jen “Showportal”). Adresa elektronické pošty je info@showportal.cz, tel. +421 905 339138.
2. Showportal provozuje internetovou stránku www.showportal.cz (dále jen “Showportal.cz).
3. Poskytování a využívání služeb na Showportal.cz se řídí těmito podmínkami Showportalu (dále jen “Podmínky”).
4. Služby na Showportal.cz zahrnují zejména shromažďování, zpracovávání, uchovávání, vyhledávání dat a zprostředkování nabízených služeb.


II. Registrace a přihlášení uživatele

1. Využívání služeb Showportalu není podmíněno registrací na webstránce Showportal.cz, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak. Registrovaný uživatel má k dispozici další možnosti a služby oproti uživatelům, kteří nejsou na Showportal.cz registrovaní.
2. Informace, které uživatel vyplní na Showportal.cz v registračním formuláři musí být v souladu se skutečností. Registrovaný uživatel je povinen v případě změny jakéhokoliv registračního údaje opravit tento údaj v profilu uživatele bez zbytečného odkladu.
3. Showportal zřídí každému registrovanému uživateli uživatelský účet na doméně Showportal.cz (dále jen “Uživatelský účet”). Uživatel se do svého Uživatelského účtu přihlašuje prostřednictvím e-mailové adresy a hesla.
4. Uživatel může Uživatelský účet a služby začít využívat okamžitě po vyplnění kontaktních údajů.
5. Uživatel je zodpovědný za bezpečné uchovávání hesla ke svému Uživatelskému kontu. Uživatel je zodpovědný za veškeré aktivity provedené prostřednictvím svého Uživatelského konta.
6. Uživatel se zavazuje kontaktovat Showportal ihned po zjištění neautorizovaného použití svého Uživatelského konta a svých dat.
7. Údaje, které jsou vázány k Uživatelskému kontu (jakož i přístupové heslo) lze měnit pouze v profilu tohoto Uživatelského účtu.


III. Ochrana osobních údajů a soukromí uživatelů

1. ShowPortal zpracovává údaje uživatele za účelem poskytování služeb uživateli (prezentace uměleckých vystoupení, resp. zprostředkování objednání uměleckých vystoupení). Za účelem poskytování služeb uživateli budou v nezbytném rozsahu zpracovány údaje uvedené uživatelem při registraci, jakož i údaje vložené uživatelem při poskytování služby vztahující se k předmětu plnění služby (např. profil umělce). Pokud uživatel nesouhlasí s poskytnutím svých údajů za tímto účelem, objektivně a technicky není ani možné poskytnutí služeb Showportalem. Tento rozsah údajů je Showportal zároveň oprávněn zpracovat i v případě ochrany svých práv v případném sporu s uživatelem jako i v případě, že mu poskytnutí údajů ukládá zákon.
2. Údaje o uživatelích použije Showportal výlučně v mezích a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen: “nařízení GDPR”) a ustanoveními. zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen “Zákon o ochraně osobních údajů”) a těchto Podmínek. Showportal zpracovává osobní údaje, které si uživatel zadal sám při registraci, a to v rozsahu uvedeném v registračním formuláři (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo uživatele). Showportal uchovává i jiné než osobní údaje, a to např. název společnosti, IČO, emailová adresa a telefonní číslo uživatele, který je právnickou osobou. Showportal zpracovává osobní údaje uživatele pro účely registrace a služeb s tím souvisejících na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů podle odst. 6 tohoto článku Podmínek. Neposkytnutí osobních údajů uživatelem znamená nemožnost poskytování služeb, které souvisejí s registrací. Showportal zpracovává osobní údaje uživatele i pro účely zkvalitňování svých služeb pro uživatele, zobrazování reklamy a zasílání reklamních e-mailů v souladu s čl. VI odst. 7 Pravidel a za účelem ochrany služby a jiných uživatelů na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
3. Osobní údaje uživatele mohou být v souvislosti s některými (zejména inzertními) službami poskytovanými na Showportal.sk, zpřístupněny resp. zveřejněny jiným osobám, tj jiným uživatelem za účelem poskytování služeb nebo poskytnuté partnerským subjektům - příjemcem v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR.
4. Showportal nenese odpovědnost za zneužití údajů, zveřejněných na Showportal.cz v souladu s ust. Zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR a / nebo údajů, které uživatel sám zveřejní a stanou se tedy veřejně přístupnými.
5. Uživatel, jehož osobní údaje jsou zpracovávány provozovatelem, má právo od provozovatele požadovat přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jakož i právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování těchto údajů. Uživatel má současně právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a právo na přenositelnost těchto údajů. Pokud jsou žádosti uživatele v postavení dotčené osoby zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, Showportal může požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací.
6. S dalšími zásadami zpracovávání osobních údajů se můžete seznámit v dokumentu zásady ochrany osobních údajů.


IV. Poskytovatelé uměleckých služeb - prezentace na stránce Showportal.cz, zprostředkování služeb

1. Showportal.cz prezentuje a nabízí na své stránce služby umělců, jejich vystoupení a servis při pořádání akcí (dále jen “poskytovatel uměleckých služeb”). Umělecké služby může přidat na stránku Showportal.cz provozovatel stránky, ale i samotný poskytovatel uměleckých služeb. Pokud poskytovatel uměleckých služeb svou službu již na stránce Showportal.cz našel (ale sám ji na Showportal.cz nepřidal) a má zájem o vlastní správu své nabídky, může o to požádat na adrese info@showportal.cz. Následně mu bude přidělen přístup ke své nabídce, kterou může upravovat a aktualizovat.
2. Poskytovatel uměleckých služeb je povinen při registraci uvést všechny požadované údaje přesně a pravdivě, aby bylo možné na jejich základě zprostředkování služeb prostřednictvím Showportalu. Showportal si vyhrazuje právo na kontrolu, úpravu, případně smazání údajů uvedených v registraci. Showportal nemůže měnit ceny za služby uvedené poskytovatelem uměleckých služeb při registraci. Tyto ceny jsou závazné pro poskytovatele uměleckých služeb i pro Showportal a na jejich základě Showportal nabízí služby poskytovatele uměleckých služeb svým klientům a uživatelům stránky Showportal.cz. Showportal si tyto ceny nenavyšuje a takto je nabízí koncovým zákazníkům. Provize pro Showportal za zprostředkování uměleckých služeb (jenom za zrealizovaná vystoupení) je 10% z ceny honoráře (cena za dopravu se nezapočítává), minimálne 120,- Kč za zproztředkovanou akci. Provizi uhradí poskytovatel uměleckých služeb Showportalu po realizaci vystoupení (po dodání služby koncovému zákazníkovi). Showportal umožňuje vybraným registrovaným uživatelům (klientům) zpřístupnit na stránce Showportal.cz informace o cenách nabízených služeb.
3. Kontakty na poskytovatele uměleckých služeb nejsou na stránce Showportal.cz zveřejněny. Celý proces objednání služeb (cenová nabídka, rezervace, fakturace apod.) je komunikován výhradně mezi klientem a Showportalem. Klient přichází do kontaktu s poskytovatelem uměleckých služeb až po závazné rezervaci uměleckých služeb, resp. až na místě dodání uměleckých služeb.
4. Zaregistrovaný poskytovatel uměleckých služeb může na Showportal.cz přidat neomezený počet svých vystoupení (ve svém účtu může spravovat více nabídek vystoupení / služeb). Jedno vystoupení (nabídka) může být přidáno do více kategorií. Na Showportal.cz je zakázáno přidávat duplicitní nabídky.
5. Poskytovatel uměleckých služeb může ke svým nabídkám služeb na Showportal.cz přidávat i fotografie, zvukové soubory a hypertextové odkazy na videa (YouTube, Vimeo) - v sekci na toto určené. Showportal si vyhrazuje právo na úpravu, nebo smazání těchto materiálů, pokud obsahují kontaktní informace na poskytovatele uměleckých služeb, nebo porušují tyto Podmínky. Zveřejňování hypertextových odkazů mimo míst na toto výhradně určených je zakázáno!
6. Poskytovatel uměleckých služeb prohlašuje, že zveřejněním materiálů (fotografií, videí, zvukových souborů, textů...) na stránce Showportal.cz neporušuje autorská ani žádná jiná práva a zákony a že je oprávněn takové materiály zveřejnit.
7. Zaregistrovaný poskytovatel uměleckých služeb se zavazuje, že bude svou nabídku na Showportal.cz aktualizovat vždy, když dojde ke změně údajů (zejména údajů o ceně za své služby), bez zbytečného odkladu. Poskytovatel uměleckých služeb je povinen své služby zrealizovat za ceny, které byly platné ke dni, kdy Showportal poslal nabídku zájemci o umělecké služby (ke dni zaslání cenové nabídky klientovi). Na každé vystoupení (dodávku uměleckých služeb) pošle Showportal dodavateli uměleckých služeb řádnou objednávku. Potvrzení objednávky ze strany dodavatele uměleckých služeb je závazné pro dodání uměleckých služeb.
8. Poskytovatel uměleckých služeb souhlasí s tím, že v jeho nabídce na stránce Showportal.cz budou zveřejněny hodnocení jeho služeb a recenze od uživatelů stránky (klientů). V této nabídce může být zveřejněno i doporučení Showportalu.


V. Práva a povinnosti Showportalu

1. Showportal poskytuje služby na Showportal.cz ve stavu, v jakém se nacházejí, tj. se všemi případnými vadami a neposkytuje záruku, pokud jde o vhodnost pro určitý účel využití. Showportal neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. Showportal neodpovídá za jakoukoliv škodu, která uživateli může vzniknout v souvislosti s používáním služeb na Showportal.cz.
2. Showportal má právo zejména:
a) kdykoliv zrušit registraci uživatele a to i bez uvedení důvodu,
b) přerušit poskytování služeb dočasně nebo trvale, v celém rozsahu nebo jen částečně,
c) kdykoliv provést technickou odstávku Showportal.cz a jeho služeb a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění,
d) provádět jiná práva, které pro něj vyplývají z těchto Podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů.
3. Showportal se zavazuje poskytovat součinnost na oprávněné výzvy státních orgánů a jiných oprávněných fyzických a právnických osob. V případě uložení pokuty nebo vzniku jiné peněžní nebo nepeněžní újmy Showportalu, vzniklé v důsledku aktivit uživatele na Showportal.cz, je uživatel povinen nahradit takto vzniklou škodu nebo újmu v plném rozsahu.


VI. Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel je povinen dodržovat tyto Podmínky a současně i zvláštní podmínky, pokud se takové aplikují na některou ze služeb na Showportal.cz jakož i ustanovení obecně závazných právních předpisů.
2. Uživatelům je na stránce Showportal.cz zakázáno:
a) používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou,
b) používat výhrůžky a osobní útoky vůči jiným uživatelům služby a třetím osobám,
c) uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící, urážlivé nebo nepravdivé informace o jiné osobě
d) propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině,
e) propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním,
f) otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek,
g) ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývin nezletilých nebo narušit jejich duševní zdraví a emocionální stav,
h) propagovat pornografii,
i) opakovaně zveřejňovat tytéž příspěvky, nesmyslné nebo nesrozumitelné texty jakož i provádět jiné aktivity, které mohou vést k omezení nebo snížení kvality poskytovaných služeb,
j) zveřejňovat osobní údaje o jiných osobách, zejména jejich adresu nebo telefonní číslo, pokud k tomu uvedená osoba neudělila souhlas,
k) šířit obscénní, vulgární a urážlivé materiály a protizákonné materiály, přičemž zakázáno je i zveřejňovat odkaz na jakékoliv webové stránky s takovým obsahem.
3. Uživatel odpovídá za své příspěvky a aktivity na Showportal.cz a souhlasí s tím, že nebude používat služby na účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a v rozporu s těmito Podmínkami a podmínkami konkrétní služby.
4. Registrovaný uživatel může kdykoli požádat Showportal o zrušení jeho registrace na Showportal.cz.


VII. Pravidla zveřejňování obsahu na Showportal.cz

1. Obsah na Showportal.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Showportalu zakázáno. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je Showportal. Jakékoliv užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, fotografií či zvukových souborů jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení Showportalu je zakázáno.
2. Uživatelé jsou oprávněni v rámci některých služeb na Showportal.cz zveřejňovat svá hodnocení a další informace, přičemž Showportal na přenos těchto informací nedal podnět, nevybral příjemce těchto informací a informace nesestavil ani neupravil. Showportal neodpovídá za přenášené informace na stránkách Showportal.cz. Příspěvky uživatelů, hodnocení, recenze a obsah publikován uživateli vyjadřují názory uživatelů a Showportal nepřebírá odpovědnost a neztotožňuje se s prezentovanými recenzemi, obsahem příspěvků a hodnocení.
3. Showportal.cz si vyhrazuje právo smazat obsah příspěvků nebo jednotlivým uživatelům omezit možnost psát recenze, hodnocení a zveřejňovat obsah na stránce Showportal.cz, pokud příspěvky porušují tyto Podmínky nebo na základě předchozích příspěvků určitého uživatele je podezření, že by mohly porušovat tyto Podmínky.
4. Uživatel, který zveřejňuje na Showportal.cz své slovní, zvukové, obrazové nebo zvukovoobrazové příspěvky, zejména texty, videa, zvukové nahrávky nebo fotografie, zveřejňuje své příspěvky bez nároku na odměnu a souhlasí s jejich veřejným šířením a použitím na internetu. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn takový obsah zveřejnit a že získal všechna potřebná povolení a práva vyžadované ve smyslu platných právních předpisů pro použití obsahu na Showportal.cz.
5. Showportal.cz neodpovídá za informace, údaje a jakýkoliv jiný obsah poskytnutý, zveřejněný, nebo uživateli uložený na Showportal.cz. Showportal upozorňuje, že informace na Showportal.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Showportal může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Údaje zveřejněné na Showportal.cz mají informativní charakter a nejsou právně závazné. Showportal neodpovídá za správnost údajů, které na stránku Showportal.cz přebírá od třetích osob, nebo z jiných než vlastních zdrojů. Showportal neodpovídá za případné škody způsobené používáním stránky Showportal.cz. Showportal také neodpovídá za případné škody způsobené používáním internetových stránek třetích osob, na které odkazuje stránka Showportal.cz.
6. Pokud se jakýkoli uživatel stránky Showportal.cz domnívá, že zveřejněný obsah porušuje tyto Podmínky, prosíme, aby oznámil tuto skutečnost na info@showportal.cz.


VIII. Objednání služeb prostřednictvím Showportalu

1. Uživatel stránky Showportal.cz může získat cenovou nabídku na požadované služby po odeslání svého požadavku prostřednictvím stránky Showportal.cz. Uživatel je povinen uvést do formuláře žádosti o nabídku úplné a pravdivé údaje. Následně mu bude e-mailem doručena kalkulace na požadované služby. Doručení cenové kalkulace uživateli stránky ještě neznamená, že všechny požadované služby budou na požadovaný termín dostupné. Dostupnost požadovaných služeb (volný termín účinkujících apod.) Showportal prověřuje až při závazném zájmu o konkrétní služby (až po výběru služeb ze zaslané cenové nabídky a projeveném vážném zájmu o objednání služeb).
2. Uživatel internetové stránky Showportal.cz může realizovat závaznou objednávku nabízených služeb prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky. Showportal následně realizuje potvrzení objednávky (její části) e-mailem. Pro objednání služeb a následné potvrzení objednávky je nezbytná přesná specifikace objednaných služeb - název objednané služby, zpřesnění objednané služby, cena, termín, místo a čas poskytnutí služby, platební podmínky. Takto, Showportalem zpětně potvrzená objednávka (její část), je považována pro obě strany za závaznou.
3. Showportal neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují poskytovatelé služeb, které jsou nabízeny na Showportal.cz, pokud je to u takových služeb výslovně uvedeno.
4. Uživatel stránky, který prostřednictvím Showportalu zrealizoval objednání uměleckých služeb a tyto služby mu byly dodány je následně oprávněn zveřejnit svá hodnocení a recenze na dodané služby.


IX. Závěrečná ustanovení

1. Showportal je oprávněn kdykoliv podle vlastního uvážení změnit Podmínky a rozsah služeb poskytovaných na Showportal.cz. Změna je platná a účinná dnem uvedeným v Podmínkách. Showportal si vyhrazuje právo změnit nebo úplně nahradit tyto podmínky novým zněním podmínek (dále jen “změna podmínek”). Změna podmínek bude zveřejněna na internetové stránce Showportal.cz nejpozději v den její účinnosti.
2. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Pokud bude uživatel pokračovat v používání služeb Showportal.cz i po provedení změn těchto Podmínek, má se za to, že se změnou bez výhrad souhlasí. Pokud registrovaný uživatel se změnou nesouhlasí, může požádat o zrušení registrace.
3. Uživatel a Showportal se dohodli, že vztahy vzniklé na základě jakéhokoliv užívání Showportal.cz a jeho služeb se řídí účinným zněním Podmínek a obecnými právními předpisy.
4. Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem 24.5.2018.

Jak to funguje?

Vyber si umělce

Vyber si umělce

Najdi si v naší databázi ty nejlepší umělce na svoji akci, přidej si je do výběru a požádej o nezávaznou cenovou nabídku.

Porovnej nabídky

Porovnej nabídky

Umělci ti zašlou své nabídky a ty si vyber tu nejlepší pro svou akci.

Bav se!

Bav se!

Se zábavou máš vystaráno. Tak si to užij!