Podmínky užívání webových stránek www.showportal.cz

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem internetové stránky Showportal.cz je společnost MAGIC PRODUCTION s.r.o., se sídlem Starhradská 10, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 732, DIČ / IČ DPH: SK2021754515, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č.. 29960 / B (dále jen “Showportal”). Adresa elektronické pošty je info@showportal.cz, tel. +421 905 339138.

2. Showportal provozuje internetovou stránku www.showportal.cz (dále jen “Showportal.cz).

3. Poskytování a využívání služeb na Showportal.cz se řídí těmito podmínkami Showportalu (dále jen “Podmínky”).

4. Služby na Showportal.cz zahrnují zejména shromažďování, zpracovávání, uchovávání, vyhledávání dat a zprostředkování nabízených služeb.


II. Registrace na Showportal.cz, ochrana soukromí uživatele

1. Registrace na Showportal.cz je dobrovolná a registrovaní uživatelé mají možnost využívat rozšířenou nabídku služeb. Neregistrovaní uživatelé internetové stránky Showportal.cz nebudou mít plný přístup k některým funkcím, nabídkám a službám. Showportal.cz může využívat cookies či jiné technologie sledování, které umožňují uchování informací, které uživatel / návštěvník předtím zadal. Technologie sledování mohou zaznamenávat například informace o internetových doménách, verzích webových prohlížečů a názvech počítačů, IP adresách, datech a časech přístupu na lokalitu www.showportal.cz. Informace, které neobsahují osobní údaje uživatelů, mohou být použity pro statistické účely.

2. Uživatel se registruje na internetové stránce Showportal.cz vyplněním registračního formuláře a vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami uzavírá s Showportalem smlouvu o používání služeb na Showportal.cz. Pro uživatele Showportal.cz, kteří se na Showportal.cz nezaregistrovali, platí tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu.

3. Na základě registrace, Showportal shromažďuje a dále zpracovává informace, na základě kterých bude možné přímo či nepřímo registrovaného uživatele identifikovat, jako jsou například jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jakékoliv jiné informace týkající se registrovaného uživatele, pokud tyto informace dobrovolně poskytne Showportalu.

4. Uživatel při registraci na Showportal.cz dobrovolně uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl při registraci nebo které uvede v průběhu používání služeb na Showportal.cz, a to za účelem poskytování služeb. Showportal je oprávněn zpracovávat osobní údaje v informačním systému manuálně, jakož i prostřednictvím výpočetní techniky po dobu poskytování služby.

5. Uživatel stránky Showportal.cz souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, která jsou reklama a jiné informace o Showportal.cz, jeho obchodních partnerech a jiných třetích osobách, pokud uživatel při registraci nebo později projevil zájem o takovou komunikaci, tj. pokud uživatel na stránce Showportal.cz uvedl, že má zájem o zasílání informací o novinkách (Newsletter). Toto vyjádření uživatele se považuje za souhlas se šířením reklamy. Uživatel je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat oznámením doručeným formou elektronické pošty na adresu uvedenou na stránce Showportal.cz.

6. Uživatel je povinen při registraci uvádět pravdivé údaje v souladu se skutečností. Pokud se informace uváděné uživatelem dodatečně prokáží jako nepravdivé nebo vznikne odůvodněná pochybnost o jejich pravdivosti, Showportal je oprávněn registraci uživatele zrušit nebo poskytování služeb mu omezit. Showportal neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu, která uživateli může vzniknout v důsledku zrušení nebo omezení registrace.


III. Poskytovatelé uměleckých služeb - prezentace na stránce Showportal.cz, zprostředkování služeb

1. Showportal.cz prezentuje a nabízí na své stránce služby umělců, jejich vystoupení a servis při pořádání akcí (dále jen “poskytovatel uměleckých služeb”). Umělecké služby může přidat na stránku Showportal.cz provozovatel stránky, ale i samotný poskytovatel uměleckých služeb. Pokud poskytovatel uměleckých služeb svou službu již na stránce Showportal.cz našel (ale sám ji na Showportal.cz nepřidal) a má zájem o vlastní správu své nabídky, může o to požádat na adrese info@showportal.cz. Následně mu bude přidělen přístup ke své nabídce, kterou může upravovat a aktualizovat.

2. Poskytovatel uměleckých služeb je povinen při registraci uvést všechny požadované údaje přesně a pravdivě. Showportal si vyhrazuje právo na kontrolu, úpravu, případně smazání údajů uvedených v registraci. Showportal umožňuje vybraným registrovaným uživatelům (klientům) zpřístupnit na stránce Showportal.cz informace o cenách nabízených služeb.

3. Kontakty na poskytovatele uměleckých služeb nejsou na stránce Showportal.cz zveřejněny. Celý proces objednání služeb (cenová nabídka, rezervace, fakturace apod.) je komunikován výhradně mezi klientem a poskytovatelem uměleckých služeb. Klient přichází do kontaktu s poskytovatelem uměleckých služeb po odeslání kontaktního formuláře (poptávky) - poskytovatel uměleckých služeb následně kontaktuje klienta ze svou nabídkou.

4. Zaregistrovaný poskytovatel uměleckých služeb může na Showportal.cz přidat neomezený počet svých vystoupení (ve svém účtu může spravovat více nabídek vystoupení / služeb). Jedno vystoupení (nabídka) může být přidáno do více kategorií. Na Showportal.cz je zakázáno přidávat duplicitní nabídky.

5. Poskytovatel uměleckých služeb může ke svým nabídkám služeb na Showportal.cz přidávat i fotografie, zvukové soubory a hypertextové odkazy na videa (YouTube, Vimeo) - v sekci na toto určené. Showportal si vyhrazuje právo na úpravu, nebo smazání těchto materiálů, pokud porušují tyto Podmínky. Zveřejňování hypertextových odkazů mimo míst na toto výhradně určených je zakázáno!

6. Poskytovatel uměleckých služeb prohlašuje, že zveřejněním materiálů (fotografií, videí, zvukových souborů, textů...) na stránce Showportal.cz neporušuje autorská ani žádná jiná práva a zákony a že je oprávněn takové materiály zveřejnit.

7. Zaregistrovaný poskytovatel uměleckých služeb se zavazuje, že bude svou nabídku na Showportal.cz aktualizovat vždy, když dojde ke změně údajů, bez zbytečného odkladu.

8. Poskytovatel uměleckých služeb souhlasí s tím, že v jeho nabídce na stránce Showportal.cz budou zveřejněny hodnocení jeho služeb a recenze od uživatelů stránky (klientů). V této nabídce může být zveřejněno i doporučení Showportalu.


IV. Práva a povinnosti Showportalu

1. Showportal poskytuje služby na Showportal.cz ve stavu, v jakém se nacházejí, tj. se všemi případnými vadami a neposkytuje záruku, pokud jde o vhodnost pro určitý účel využití. Showportal neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. Showportal neodpovídá za jakoukoliv škodu, která uživateli může vzniknout v souvislosti s používáním služeb na Showportal.cz.

2. Showportal má právo zejména:

a) kdykoliv zrušit registraci uživatele a to i bez uvedení důvodu,

b) přerušit poskytování služeb dočasně nebo trvale, v celém rozsahu nebo jen částečně,

c) kdykoliv provést technickou odstávku Showportal.cz a jeho služeb a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění,

d) provádět jiná práva, které pro něj vyplývají z těchto Podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů.

3. Showportal se zavazuje poskytovat součinnost na oprávněné výzvy státních orgánů a jiných oprávněných fyzických a právnických osob. V případě uložení pokuty nebo vzniku jiné peněžní nebo nepeněžní újmy Showportalu, vzniklé v důsledku aktivit uživatele na Showportal.cz, je uživatel povinen nahradit takto vzniklou škodu nebo újmu v plném rozsahu.


V. Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel je povinen dodržovat tyto Podmínky a současně i zvláštní podmínky, pokud se takové aplikují na některou ze služeb na Showportal.cz jakož i ustanovení obecně závazných právních předpisů.

2. Uživatelům je na stránce Showportal.cz zakázáno:

a) používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou,

b) používat výhrůžky a osobní útoky vůči jiným uživatelům služby a třetím osobám,

c) uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící, urážlivé nebo nepravdivé informace o jiné osobě

d) propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině,

e) propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním,

f) otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek,

g) ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývin nezletilých nebo narušit jejich duševní zdraví a emocionální stav,

h) propagovat pornografii,

i) opakovaně zveřejňovat tytéž příspěvky, nesmyslné nebo nesrozumitelné texty jakož i provádět jiné aktivity, které mohou vést k omezení nebo snížení kvality poskytovaných služeb,

j) zveřejňovat osobní údaje o jiných osobách, zejména jejich adresu nebo telefonní číslo, pokud k tomu uvedená osoba neudělila souhlas,

k) šířit obscénní, vulgární a urážlivé materiály a protizákonné materiály, přičemž zakázáno je i zveřejňovat odkaz na jakékoliv webové stránky s takovým obsahem.

3. Uživatel odpovídá za své příspěvky a aktivity na Showportal.cz a souhlasí s tím, že nebude používat služby na účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a v rozporu s těmito Podmínkami a podmínkami konkrétní služby.

4. Registrovaný uživatel může kdykoli požádat Showportal o zrušení jeho registrace na Showportal.cz.


VI. Pravidla zveřejňování obsahu na Showportal.cz

1. Obsah na Showportal.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Showportalu zakázáno. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je Showportal. Jakékoliv užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, fotografií či zvukových souborů jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení Showportalu je zakázáno.

2. Uživatelé jsou oprávněni v rámci některých služeb na Showportal.cz zveřejňovat svá hodnocení a další informace, přičemž Showportal na přenos těchto informací nedal podnět, nevybral příjemce těchto informací a informace nesestavil ani neupravil. Showportal neodpovídá za přenášené informace na stránkách Showportal.cz. Příspěvky uživatelů, hodnocení, recenze a obsah publikován uživateli vyjadřují názory uživatelů a Showportal nepřebírá odpovědnost a neztotožňuje se s prezentovanými recenzemi, obsahem příspěvků a hodnocení.

3. Showportal.cz si vyhrazuje právo smazat obsah příspěvků nebo jednotlivým uživatelům omezit možnost psát recenze, hodnocení a zveřejňovat obsah na stránce Showportal.cz, pokud příspěvky porušují tyto Podmínky nebo na základě předchozích příspěvků určitého uživatele je podezření, že by mohly porušovat tyto Podmínky.

4. Uživatel, který zveřejňuje na Showportal.cz své slovní, zvukové, obrazové nebo zvukovoobrazové příspěvky, zejména texty, videa, zvukové nahrávky nebo fotografie, zveřejňuje své příspěvky bez nároku na odměnu a souhlasí s jejich veřejným šířením a použitím na internetu. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn takový obsah zveřejnit a že získal všechna potřebná povolení a práva vyžadované ve smyslu platných právních předpisů pro použití obsahu na Showportal.cz.

5. Showportal.cz neodpovídá za informace, údaje a jakýkoliv jiný obsah poskytnutý, zveřejněný, nebo uživateli uložený na Showportal.cz. Showportal upozorňuje, že informace na Showportal.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Showportal může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Údaje zveřejněné na Showportal.cz mají informativní charakter a nejsou právně závazné. Showportal neodpovídá za správnost údajů, které na stránku Showportal.cz přebírá od třetích osob, nebo z jiných než vlastních zdrojů. Showportal neodpovídá za případné škody způsobené používáním stránky Showportal.cz. Showportal také neodpovídá za případné škody způsobené používáním internetových stránek třetích osob, na které odkazuje stránka Showportal.cz.

6. Pokud se jakýkoli uživatel stránky Showportal.cz domnívá, že zveřejněný obsah porušuje tyto Podmínky, prosíme, aby oznámil tuto skutečnost na info@showportal.cz.


VII. Poptávání služeb prostřednictvím Showportalu

1. Uživatel stránky Showportal.cz může získat cenovou nabídku na požadované služby po odeslání svého požadavku prostřednictvím stránky Showportal.cz. Uživatel je povinen uvést do formuláře žádosti o nabídku úplné a pravdivé údaje. Následně ho bude kontaktovat poptávaný poskytovatel uměleckých služeb s cenovou nabídkou (e-mailem / telefonicky).

2. Celý proces objednání služeb je pouze mezi uživatelem stránky (klientem) a poskytovatelem uměleckých služeb.

3. Showportal neposkytuje žádné garance a záruky za služby, které jsou prezentovány na Showportal.cz.

4. Uživatel stránky je oprávněn zveřejnit svá hodnocení a recenze na služby prezentovány na Showportal.cz.


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Showportal je oprávněn kdykoliv podle vlastního uvážení změnit Podmínky a rozsah služeb poskytovaných na Showportal.cz. Změna je platná a účinná dnem uvedeným v Podmínkách. Showportal si vyhrazuje právo změnit nebo úplně nahradit tyto podmínky novým zněním podmínek (dále jen “změna podmínek”). Změna podmínek bude zveřejněna na internetové stránce Showportal.cz nejpozději v den její účinnosti.

2. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Pokud bude uživatel pokračovat v používání služeb Showportal.cz i po provedení změn těchto Podmínek, má se za to, že se změnou bez výhrad souhlasí. Pokud registrovaný uživatel se změnou nesouhlasí, může požádat o zrušení registrace.

3. Uživatel a Showportal se dohodli, že vztahy vzniklé na základě jakéhokoliv užívání Showportal.cz a jeho služeb se řídí účinným zněním Podmínek a obecnými právními předpisy.

4. Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem 15.6.2016.

Jak to funguje?

Vyber si umělce

Vyber si umělce

Najdi si v naší databázi ty nejlepší umělce na svoji akci a požádej o nezávaznou cenovou nabídku.

Porovnej nabídky

Porovnej nabídky

Umělci ti zašlou své nabídky a ty si vyber tu nejlepší pro svou akci.

Bav se!

Bav se!

Se zábavou máš vystaráno. Tak si to užij!