Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V rámci našich služeb můžete spravovat své soukromí různým způsobem. Zároveň máte vždy možnost využít svá práva vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (“nařízení”) a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (“Zákon”).
Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnutí informací o tom, kdo, proč, jak zpracovává vaše osobní údaje, komu jsou vaše osobní údaje poskytované, jaké máte práva vyplývající z Nařízení a Zákona, jak je můžete uplatnit.


Kdo jsme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny společností MAGIC PRODUCTION s.r.o., se sídlem Starhradská 10, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35 868 732, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka 29960 / B. Z pohledu Zákona a Nařízení máme postavení provozovatele.


Jaké typy informací o vás shromažďujeme?

Proto, abychom vám mohli poskytnout naše služby i proto, abychom mohli naše služby neustále zlepšovat, shromažďujeme o vás informace.
Informace, které o vás shromažďujeme, a způsob jejich využití závisí na tom, jakou naši konkrétní službu používáte a jakým způsobem spravujete ovládání své ochrany soukromí u nás. V zásadě je možné informace, které o vás zpracováváme rozčlenit následovně:

• Informace, které nám předáváte v přímé souvislosti s poskytovanou službou:
- informace potřebné k vytvoření vašeho Uživatelského účtu na Showportal.cz - registrační údaje, například e-mailová adresa, telefonický kontakt
- informace, které poskytujete při používání zvolené služby - například fotografie, veřejný profil umělce, reference umělce

• Informace, které dostáváme i z jiných zdrojů:
- informace o vás od ostatních uživatelů - od jiných uživatelů můžeme o vás shromažďovat informace například tehdy, když napíší recenzi na vámi nabízené umělecké vystoupení / vámi prezentovanou službu
- analytické údaje o návštěvnosti a využívání našich služeb

• Informace získávané v souvislosti s používáním našich služeb:
- informace o vaší interakci s námi, například jakým způsobem byly využívány služby, způsob přihlášení, z jakého místa jste navštívili jednotlivé stránky a jak dlouho jste je používali, reakční časy, chyby stahování, způsob získání přístupu ke službám a ukončení jejich používání apod.
- technické údaje používaných zařízení a nastavení, například IP adresa, nastavení prohlížeče, operační systém, platforma, cookies


Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Na to, abychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat v souladu se zákonem, je třeba, abychom měli
předem stanovený účel jejich zpracování. Níže uvádíme účely, pro které jsou vaše osobní údaje
získávány a dále zpracovávány.

• Na správu účtu a poskytování našich služeb
Ve většině případů je právním důvodem, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje
samotné poskytování služby. Jako registrovaný uživatel jste schopen prostřednictvím svého
jedinečného uživatelského účtu na Showportal.cz spravovat svůj veřejný profil umělce resp. prezentaci vámi nabízených služeb.
Část našich služeb je možné využívat i bez toho, abyste si vytvořili uživatelský účet.
Při tomto účelu tedy získáváme vaše osobní údaje, protože vám poskytujeme naši službu, vámi
svobodně zvolenou v souladu s našimi podmínkami upravujícími poskytování služby.
Akceptací našich podmínek upravujících poskytování vámi zvolené služby, dochází tedy
mezi námi k uzavření smlouvy.


Jaký je právní základ zpracování vašich osobních údajů ve smyslu Zákona a Nařízení?

Zákonnost zpracování vašich osobních údajů je u nás odůvodněna následujícími právními základy:
V převážné míře zpracováváme vaše osobní údaje, protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste akceptací našich podmínek použití, s námi uzavřeli.
Mezi další právní základy patří plnění našich zákonných povinností, vaše a naše oprávněné zájmy a váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, tento souhlas jste oprávněn kdykoliv odvolat.


Komu vaše osobní údaje poskytujeme nebo zpřístupňujeme?

Z hlediska Zákona máme postavení provozovatele, což znamená, že právě naše společnost vymezuje účely zpracování.
Osoby, kterým jsme povinni poskytnout vaše údaje na základě zákona, např. Česká obchodní inspekce, soudy, orgány činné v trestním řízení.


Jak dlouho budou vaše osobní údaje zpracovávány?

Zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu se zákonnými požadavky, což znamená, že osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účel zpracování.
Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě - plnění smlouvy, tak vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Pokud dojde k ukončení smlouvy přistupujeme k likvidaci vašich osobních údajů, pokud není možné zpracovávat vaše osobní údaje na jiném právním základě. Například požádáte nás o zrušení vašeho uživatelského účtu, a my jsme povinni přistoupit k likvidaci vašich osobních údajů.
Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě - plnění zákonných povinností, tak vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou určují právní předpisy.
Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě - náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetích osob, tak vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání oprávněného zájmu.
V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě - váš souhlas, tak vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou jste nám souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů udělily.


Jaká máte práva související s naším zpracováním vašich osobních údajů?

Zákon jakož i Nařízení vám poskytuje několik práva, které umožňují to, abyste měli ochranu svých osobních údajů pod vlastní kontrolou. Naše společnost respektuje vaše práva. V této sekci se proto dozvíte, jaké jsou:

• Právo na přístup k osobním údajům
Toto právo znamená, že jste oprávněni žádat od nás potvrzení o tom, zda se zpracovávají o vás osobní údaje, které se vás týkají. Pokud tedy takové osobní údaje o vás zpracováváme máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a informace o tom:
- proč zpracováváme vaše osobní údaje (účel zpracování osobních údajů)
- jaké údaje o vás zpracováváme (kategorie osobních údajů)
- komu mohou resp. budou vaše osobní údaje poskytnuté (identifikace příjemců nebo okruhu příjemců)
- jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat (doba uchovávání osobních údajů)
- že máte právo požadovat od nás opravu osobních údajů, jejich vymazání jakož i omezení jejich zpracování nebo že máte možnost namítat proti zpracování osobních údajů
- že máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle Zákona nebo právo podat stížnost kontrolnímu úřadu podle Nařízení, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
- odkud pocházejí vaše osobní údaje (informace o zdroji), pokud jste nám osobní údaje neposkytli přímo vy
- zda využíváme automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle § 28 odst. 1 a 4 Zákona; zejména o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro vás
- o přiměřených zárukách týkajících se přenosu, v případě, že vaše osobní údaje přenášíme do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Toto právo na přístup pro vás znamená i možnost získat osobní údaje, které o vás zpracováváme. Poskytneme vám kopii vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme. Pokud však budete žádat opakovaně o poskytnutí svých osobních údajů, můžeme od vás žádat přiměřený administrativní poplatek v souvislosti s vaší žádostí o kopii svých osobních údajů.

• Právo na opravu osobních údajů
V rámci podmínek poskytování našich služeb vás informujeme, abyste nám poskytovali správné údaje. Pokud se však přesto stane, že zpracováváme o vás nesprávné údaje, právo na opravu osobních údajů znamená, že jste oprávněni žádat, abychom opravili nesprávné osobní údaje, které se vás týkají. Také s ohledem na účel zpracování osobních údajů máte právo na to, aby byly doplněny vaše neúplné osobní údaje.

• Právo na výmaz osobních údajů (tzv. Právo na zapomnění)
Máte právo na to, abychom vymazali osobní údaje, které se vás týkají a zároveň je splněn alespoň jeden z následujících důvodů:
- vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je získali nebo jinak zpracovány
- odvolali jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, na základě kterého my zpracováváme vaše osobní údaje a zároveň neexistuje jiný právní základ pro jejich další zpracování
- namítáte vůči zpracovávání osobních údajů, které je prováděno na právním základě veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu a nepřevažují žádné oprávněné důvody k jejich zpracování
- vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně
- vaše osobní údaje musí být vymazány, protože je nutné splnit povinnost podle práva České republiky nebo práva Evropské unie
- vaše osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 odst. 1 Zákona
Vašemu právu na výmaz osobních údajů však v konkrétním případně s ohledem na konkrétní okolnosti nemusí být vyhověno, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro:
- na splnění zákonné povinnosti
- na uplatnění našeho právního nároku

• Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů, které se vás týkají a zároveň je splněn alespoň jeden z následujících důvodů:
- během období umožňujícího nám ověření správnosti vašich osobních údajů, napadnete správnost svých osobních údajů
- půjde o nezákonné zpracovávání osobních údajů, namítnete výmaz osobních údajů a budete žádat namísto výmazu omezení zpracování osobních údajů
- my už nebudeme potřebovat vaše osobní údaje na žádný z účelů zpracování, nebo budete je potřebovat vy k prokázání, uplatňování nebo uplatňování svých právních nároků
- budete nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů a to až do doby ověření, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

• Právo na přenosnost osobních údajů
Pokud je naše právo na zpracování vašich osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo na plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, máte právo požádat o přenos dat, které se vás týkají a které jste nám poskytli, jinému provozovateli osobních údajů.

• Právo na odvolání souhlasu
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na právním základě - souhlas dotčené osoby, máte právo kdykoli odvolat tento souhlas a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělen. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

• Právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování
Máte právo požadovat, aby automatizované individuální rozhodování včetně profilování bylo vůči vám neúčinné.


PRÁVO NAMÍTAT
Pokud máte na to důvody týkající se vaší konkrétní situace, máte právo namítat proti zpracovávání vašich osobních údajů, pokud je právním základem pro takové zpracovávání náš oprávněný zájem.
Pokud však náš oprávněný zájem na zpracování převyšuje nad vašim osobním zájmům, můžeme pokračovat v zpracovávání vašich údajů, a to i přes vaší námitce vůči zpracování. Také jsme oprávněn pokračovat ve zpracování vašich údajů, v případě pokud je to potřebné pro prokazování, uplatnění nebo hájení našich právních nároků.
Přímý marketing (včetně analýz prováděných pro účely přímého marketingu):
Máte možnost vznést proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Námitka se týká i analýz osobních údajů (tzv. Profilování), které se provádějí v souvislosti s přímým marketingem. Pokud máte námitky vůči přímému marketingu, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro tento účel, jakož i na účel všech typů akcí přímého marketingu.


Pokud jako dotyčná osoba nemáte způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, vaše práva ve smyslu Nařízení a Zákona může uplatnit váš zákonný zástupce. Práva dotyčné osoby, která nežije může ve smyslu Nařízení a Zákona uplatnit blízká osoba.
Pokud jsou vaše žádosti jako dotčené osoby zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo odmítnout jednat na základě žádosti.


Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, zašlete prosím e-mail na info@showportal.cz, nebo prostřednictvím pošty na adresu: MAGIC PRODUCTION s.r.o., Starhradská 10, 851 05 Bratislava, Slovenská republika.
Pokud s naší odpovědí nebudete spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nezákonně, můžete si stěžovat na dohlížitel kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak to funguje?

Vyber si umělce

Vyber si umělce

Najdi si v naší databázi ty nejlepší umělce na svoji akci, přidej si je do výběru a požádej o nezávaznou cenovou nabídku.

Porovnej nabídky

Porovnej nabídky

Umělci ti zašlou své nabídky a ty si vyber tu nejlepší pro svou akci.

Bav se!

Bav se!

Se zábavou máš vystaráno. Tak si to užij!